×
Deklarasyon-Forum 2021


6. KALEİÇİ OLD TOWN FESTİVALİ İNSAN HAKLARI ÇERÇEVESİNDE KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI DEKLARASYONU


2001 tarihli kültürel çeşitliliğe ilişkin UNESCO evrensel bildirgesinde kültürel miras yaratıcılığın kaynağı olarak gösterilmiş ve “hemen her şekliyle korunmalı, zenginleştirilip genişletilmeli ve insan deneyiminin ve emellerinin bir kaydı olarak gelecek kuşaklara teslim edilmelidir ki böylece yaratıcılık tüm çeşitliligi içerisinde teşvik edilmiş ve kültürler arasında etkin bir diyalog hissedilmiş olsun” denilmektedir.
Bu çerçevede deklarasyonda imzası bulunan şehirler, aşağıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır. 
 
  1. Kültürel mirasın etkin biçimde koruması için anahtar unsur önceden planlama ve hazırlık yapmaktır. 6. Kaleiçi Old Town Festivali katılımcı şehirleri, kendi toprakları üzerinde yer alan kültürel miras varlıkları için kendi ülkelerinde uygulanan yasa ve yönetmelikler çerçevesinde kültürel mirasın korunması ve kültürel çeşitliliğin devamı için gerekli planlama ve hazırlıkları yapma niyeti içindedirler.
  2. Bu bağlamda; kültürel miras konusunda kültürel varlığa konu nesnelerin bulunduğu alanlarda yaşayanların bu varlıklarla ilgili karar alma süreçlerine dahil edilmesi için gerekli çalışmaların yapılması, tehlike altındaki kültürel miras varlıkları ve alanlar için acil yardım sağlama çalışmalarının oluşturulması ve toplumsal farkındalık yaratma yollarının geliştirilmesi için gerekli işbirliği altyapılarını oluşturmak ve teşvik etmek istemektedirler.
  3. Kültürel mirasın korunması, kültürel çeşitliliğin devamı ile bu bağlamdaki insan haklarının güçlendirilmesi konusunda şehirler bir birleriyle edinilmiş tecrübelerinin paylaşımı için iş birliğini yollarını geliştirme konusunda dayanışma ve dünyadaki diğer aynı durumda olan şehirlerle işbirliği kurma amacı içindedirler.
Bu deklarasyonu tasdik etmemizin en önemli nedenlerinden biri, tüm dünya için üstün evrensel değer taşıyan, kültürel farklılık ve zenginliğin eşsiz örnekleri olan varlıkların oluşturduğu bir dünya için sorumluluk ve takdir duygusuyla hareket eden uluslararası bir topluluğun parçası olmak istememizdir.
 
  1. Şehirler, bir araya gelerek dünyanın doğal ve kültürel miraslarını korumayı hedeflemekte, gelecek nesillere bırakılacak olan ortak mirasın korunması için bilgi ve belge alışverişinde bulunmakla ve tecrübelerini birbiriyle paylaşmakla ilgili iyi niyet sahibidirler.
  2. İnsanlığın ortak mirasından yararlanma hakkı, insan hakları içinde doğrudan kültürel mirası konu alan tek hak niteliğindedir. Bu hak, kültürel mirasın insanlığın yarattığı ortak değer olduğu ve tüm insanların somut ve somut olmayan kültürel mirastan yararlanabilmesi gerektiği ilkesine dayanmaktadır. Bu nedenle şehirler bu değerleri görünür ve ulaşılabilir kılmak için ortak iletişim konusunda çalışma yapma niyetindedirler.
  3.  UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi ve Avrupa Konseyi Toplum İçin Kültürel Mirasın Değeri Çerçeve Sözleşmesi (FARO Sözleşmesi) şehirler için yol gösterici olacaktır.
Sonuç olarak söylenmesi gereken, tüm ekonomik, toplumsal, kültürel, politik konularda olduğu gibi kültürel miras konusunda da insan haklarının temel değer haline gelmeye başladığıdır. Kültürel mirasın günümüz ve gelecek toplumlar için yararlılık düzeyinin arttırılması ve etkin korumanın gerçekleşmesi insan haklarının kültürel miras sisteminin odağı haline gelmesi ölçüsünde sağlanabilir. Bu iyi niyetli çabalarda ortaklaşmak için kültürel varlıkların geliştirilmesi inisiyatifi geliştirilecektir.